Kilder og ressurser

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har som hovedoppgave å påse at arbeidslivet foregår innenfor rammer av gjeldende lover og forskrifter. De kan komme på varslet eller ikke-varslet tilsyn for å sjekke dette. Arbeidstilsynet skal ha melding om alvorlige personskader. Arbeidstilsynet har også utarbeidet materiell for å informere og forebygge hendelser.

DSB

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap er tilsynsmyndighet for brann- og feiervesen.

Fagforbundet

Fagforbundet er det største forbundet som organiserer arbeidstakere innenfor brann- og feiervesen i Norge. Forbundet jobber for at brannforebyggere skal ha gode rammevilkår for utøvelsen av yrket og være et kommunalt ansvar og i offentlig regi. Fagforbundet jobber for at brannforebyggerfaget skal være en utdanning av god kvalitet. Fagforbundet skal være en premissleverandør i utvikling av faget og følge opp læreplaner og utdanningsstruktur.

Feiermesternes Landsforening

Feiermesternes Landsforening (FLF) ble stiftet i 1945 og er en uavhengig landsomfattende interesseorganisasjon for brannforebyggere. Landsforeningen er bygget opp av en sentral ledelse, samt lokalavdelinger i fylkene. Foreningen er medlem i den Europeiske Skorsteinsfeiermester føderasjonen (ESCHFOE).

FLF har som formål å fremme den faglige utvikling innen brannforebyggeraget, og å bidra til opplysninger om brannforebyggerfaget og dets gjøremål. Landsforeningen gir ut et tidsskrift, Miljø & Brann, fire ganger i året. FLF har sterkt fokus på brannforebyggende arbeid og da spesielt i tilknytning til bolig. Deriblant gode, sikre og energieffektive og miljøvennlige fyringsanlegg.

Feiermesternes Landsforening foretar en anonym innsamling av avvik for å få oversikt over risikobildet i yrket. Her kan du finne skjemaet for avviksregistreringen på FLFs nettsider.

Norsk Brannvernforening

Kunnskap og bevissthet om brannvern bidrar til å redde liv og verdier. Derfor er Norsk brannvernforenings viktigste oppgave å informere om hvorfor branner oppstår, og hvilke tiltak man kan gjøre for å unngå brann.

Brannvernforeningen er organisert som en selveid privat stiftelse, som arbeider ut fra et ideelt formål. Alle inntekter går til brannforebyggende arbeid og videreutvikling av organisasjonen.

Brannvernforeningen ble etablert i 1923 på initiativ fra forsikringsnæringen og myndighetene

Brannmenn mot kreft

Brannmenn mot Kreft ble startet som egen frivillig organisasjon i 2014. Organisasjonen jobber for å informere om kreftrisikoen i brann, redning og forebygging og driver forebyggende arbeid å redusere kreftfaren.

Flere ressurssider

LO-advokatene - Yrkesskadeerstatning

NAVs veiledning om å melde yrkesskade og -sykdom

Norges Brannskole

Norsk Brannbefals Landsforbund

AKAN - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Lov- og avtaleverk og veiledninger

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsplassforskriften

Hovedtariffavtalen

Brann- og eksplosjonsvernloven

Forskrift om brannforebygging

DSBs veiledning til forskrift om brannforebygging

DSBs uttalelse om håndtering av oppdagede lovbrudd

Forskrifts om personlig verneutstyr (PVU)

LOs digitale veileder for AKAN-modellen

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav

« Kapittel 3 - Aktiviteter ved feiing og tilsyn