Innledning

Forord

HMS står for helse, miljø og sikkerhet. HMS-håndboken er utviklet for å være et hjelpemiddel for arbeidsgivere og den enkelte arbeidstaker. Vi har hatt som mål å utvikle en håndbok med gode oversikter og forklaringer av hvordan man utfører et godt HMS-arbeid.

HMS- håndboken må ses i sammenheng med bransjestandardene som ligger vedlagt. Mens HMS-håndboken tar utgangspunkt i arbeid med sikkerhet og arbeidsmiljø på overordnet nivå har bransjestandardene praktiske løsningsforslag, som bidrar til godt HMS-arbeid i konkrete situasjoner.

Det vi legger i godt HMS-arbeid, er at arbeidsgiver og arbeidstaker i felleskap blir enige om løsninger som både hever sikkerheten og er praktisk gjennomførbare. Det aller meste vi skriver om handler om hvordan uønskede hendelser kan forebygges, men vi har også nevnt noen viktige ting å huske på dersom utilsiktede hendelser inntreffer.

Selv om håndboken og bransjestandardene har så praktiske forslag som mulig, er det viktig å understreke at løsningsforslagene er generelle, og aldri vil strekke til for alle situasjoner. Brannforebyggeren må selv gjøre sine grundige vurderinger, enten det handler om å vurdere om en stige står trygt, eller om en maske gir tilstrekkelig beskyttelse. Vi håper denne nettsiden kan være et nyttig verktøy og en anledning til å bedre HMS-arbeidet på arbeidsplassene rundt om i norske brann- og feiervesen.

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Fagforbundet

Feiermesternes Landsforbund

Slik finner man enkelt fram i håndboken

For å gjøre teksten enkel å lese, har vi valgt å legge inn få henvisninger til lovhjemler og paragrafer. Vi har et eget kapittel for kilder og ressurser hvor man kan finne mer informasjon i lov- og avtaleverk og andre veiledninger.

FLF har utviklet bransjestandarder for risikovurderinger av de vanligste utfordringene i yrket. Der risikoen har vært for høy, er det definert tiltak som skal redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Disse tiltakene inkluderer kompetanse, utstyr og bransjestandarder for gjennomføring av de mest sentrale forholdene innen feiing. Mange av bransjestandardene er allerede publisert som vedlagte dokumenter på nettsiden og flere kommer når de blir ferdigstilt.

Håndboken er bygget opp med innføringer i de viktigste temaene for HMS. Hvert tema har henvisninger til relaterte bransjestandarder, som utfyller HMS-håndboken.

Kapittel 1 gir en oversikt over de ulike rollene og ansvaret i HMS-arbeidet, og hvordan de ulike rollene kan spille på lag.

Kapittel 2 en innføring i risikoanalyser, avviksrapportering og rutiner som bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Kapittel 3 er delt inn i konkrete situasjoner fra brannforebyggerens arbeidshverdag. Kapitlet gir korte introduksjoner til hva godt HMS-arbeid innebærer i de forskjellige arbeidssituasjonene. Dette omhandler feiing, tilsyn, og HMS-arbeid på arbeidsplassen. Det er lenket til relevante bransjestandarder for hvert tema.

En tilbakemelding fra brannforebyggermiljøet er at mange savner klare svar på hva som er "godt nok" i HMS-arbeidet, for eksempel sikring på tak. Det er en utfordring som forfatterne av håndboka er bevisste. Regelverket brannforebyggere forholder seg til gir ikke alltid entydige svar, men vi viser til bransjestandardene, som vi mener bør ligge som et minimum for alle virksomheter i Norge. I bransjestandardene er det etter beste evne forsøkt å definere hva som er godt nok.

Bør/skal/kan
Når vi bruker ordet bør omtaler vi det vi mener skal være standarden for å utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Det vi eventuelt omtaler med ordet bør kan etter vårt syn være like viktig som det som omtales med skal.

Når vi skriver skal omtaler vi krav som er fastsatt i lov- og avtaleverk og som derfor gjelder uansett hva man vil benytte sikkerhetehånsboka eller bransjestandardene til.

For øvrig brukes ord som kan eller tilsvarende: Det gjelder muligheter, som må vurderes hvor det ikke er hensiktsmessig at sikkerhetshåndboka lister det opp som krav.

« HMS-håndbok for brannforebyggere