Kapittel 3 - Aktiviteter ved feiing og tilsyn

3.1 Generelt

Brannforebyggere møter flere utfordringer som f.eks. arbeid i høyden med stige og transport til og fra steder der oppgaver skal utføres. Detaljer rundt disse og andre utfordringer er beskrevet i avsnittene under.

3.2 Transport

Transport til og fra oppdragene med bil, flytende transportmidler, snøscooter, terrenggående kjøretøy og til fots på stier og i terreng.

Last ned egen bransjestandard

3.3 Arbeid i høyden, og med stige, og bruk av fallsele

Arbeid i høyden, ofte med stige, kan føre til fall til lavere plan, og at noen blir rammet av fallende gjenstander. Dette kan gi til dels store skader og det har vært mange hendelser med fall. Fall er også en av de vanligste typer arbeidsulykker i Norge.

Bruk av fallsele skal i det lengste unngås fordi det normalt er manglende godkjente festepunkter. Om det likevel er nødvendig og forsvarlig, må det tas hensyn til krav som gjelder selve utstyret, festepunkter, kompetanse og beredskap.

Last ned egen bransjestandard

3.4 Arbeid på fast, flytende og gassanlegg, inkludert ledninger, rør ol.

Ulike anlegg krever sine spesielle forholdsregler, fordi de har forskjellige faremomenter og det varierer fra brannforebygger til brannforebygger hvor ofte vi kommer i kontakt med de forskjellige anleggene

Last ned egen bransjestandard

3.5 Arbeid på Industrianlegg, prosessanlegg, krematorier, entring av tanker

Ulike anlegg krever sine spesielle forholdsregler, fordi de har forskjellige faremomenter og det varierer fra brannforebygger til brannforebygger hvor ofte vi kommer i kontakt med de forskjellige anleggene. Det er viktig å være bevisst på de psykiske belastningene, på lik linje med de fysiske belastningene når man jobber på denne typen anlegg.

Last ned egen bransjestandard

3.6 Arbeid i trange rom, inkludert loft, kjeller og krypkjellere

Vanskelig tilgang til feieluke, sotluke, og deler av fyringsanlegget brannforebyggeren skal utføre tilsyn og feiing på, inneholder faremomenter som det er viktig å være bevisst på før man begynner. Det er viktig å være bevisst på de psykiske belastningene på lik linje med de fysiske belastningene når man jobber på vanskelig tilgjengelige steder, spesielt hvis man er alene. Det er også flere farer ifm. arbeid i trange rom, på loft, i kjellere og krypkjellere.

Last ned egen bransjestandard

3.7 Kjemikalier, sot og asbest (og rengjøring av utstyr)

Eksponering for kjemikalier, sot og asbest kan være alvorlig, spesielt fordi skadene som regel ikke er akutte, men blir alvorlige over tid og er ofte langt mer farlig enn mange andre akutte skader som kan oppstå i utøvelsen av yrket.

Last ned egen bransjestandard

3.8 Varme, sotbrann, overflater, brann, eksplosjoner

Brannforebyggeren kan møte farer som varme overflater, sotbranner, brann og eksplosjoner både når det feies og når det utføres tilsyn, spesielt i fyringssesongen.

Last ned egen bransjestandard

3.9 Biologisk (dyr insekter, evt. også bakterier og virus)

Brannforebyggeren utsettes daglig for smittefare fra kunder, kollegaer og andre personer de møter i jobbsituasjonen. I tillegg kommer brannforebyggeren i kontakt med insekter, dyr, fugler og gjenstander som kan utgjøre en fare. Risikoen dette utgjør og tiltakene for å forhindre det er varierer.

Last ned egen bransjestandard

« Kapittel 2 – Viktige aktiviteter i HMS-arbeidet